Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Praktijk JES en haar cliënt inzake behandeling en/of het leveren van diensten.

 • Als je gebruik maakt van de informatie en/of diensten van Praktijk JES c.q. praktijk-jes.nl geef je aan akkoord te gaan met de volgende voorwaarden. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op (behandel) overeenkomsten met Praktijk JES voor de uitvoering waarvan door Praktijk JES derden dienen te worden betrokken.
 • Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

DEFINITIES

 • Praktijk JES, gevestigd te Yerseke, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer: 67787622. De Algemene Voorwaarden zijn onder hetzelfde nummer bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden.
  Afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd.
 • Praktijk JES behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden in de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze bekend zijn gemaakt door Praktijk JES.
 • Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.
 • Jessica de Putter is eigenaresse van Praktijk JES en is oa in het bezit van het diploma Medische Basiskennis, het diploma Orthomoleculair Voedings- en Suppletie Adviseur en het diploma Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut.
 • Cliënten zijn natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die dienst van de therapeut inroepen en/of de website praktijk-jes.nl
 • Website praktijk-jes.nlis eigendom van Praktijk JES.

 

AANSPRAKELIJKHEID

 • Praktijk JES streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit en resultaat, zonder resultaat te garanderen. Desondanks kan Praktijk JES geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Praktijk JES is uitgegaan van, door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Praktijk JES is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.
 • Indien Praktijk JES aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Praktijk JES beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 • Praktijk JES is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • Praktijk JES is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen. De leverancier van deze supplementen is hiervoor verantwoordelijk. Praktijk JES zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen.
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Praktijk JES.

 

GEHEIMHOUDING, DOSSIER EN INZAGERECHT

 • Praktijk JES zal alle informatie betreffende de client die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Praktijk JES daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen. Zie ook het Privacybeleid op praktijk-jes.nl
 • Copyright: Al het door Praktijk JES vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Praktijk JES niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
 • Het eigendom van door Praktijk JES verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van de praktijk, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan de praktijk hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is de praktijk gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

 

BEHANDELING

 • Een behandeling kan zowel telefonisch (06 489 36 168) als via de e-mail (info@praktijk-jes.nl) worden ingeboekt.
 • De overeenkomst tussen Praktijk JES en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling.
 • Praktijk JES zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op Praktijk JES rust een inspanningsverbintenis. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 • Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Praktijk JES worden medegedeeld.
 • Praktijk JES heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 • Indien door Praktijk JES of door Praktijk JES ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt of een door de cliënt aangewezen locatie, draagt de cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

ANNULEREN

 • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling -weekenddagen niet meegeteld- te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de cliënt 100% van de consultkosten verschuldigd.
 • Bij het onverhoopt niet doorgaan van een consult door annulering van de zijde van Praktijk JES, is de cliënt uiteraard geen kosten verschuldigd.
 • Bij het niet doorgaan van een consult is Praktijk JES op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel geleden schade door cliënt.

 

BETALINGSVOORWAARDEN

 • Betaling dient steeds te geschieden na behandeling binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Praktijk JES aan te geven wijze in valuta waarin is gefactureerd en op de bankrekening zoals vermeld op de factuur.
 • Bij een niet-tijdige betaling is cliënt van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Deze rent is gelijk aan de geldende wettelijke rente.
 • Indien Praktijk JES haar vordering op een cliënt ter incasso uit handen geeft, is de cliënt alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd. Hierbij worden de buitengerechtelijke incassokosten door partijen gefixeerd op 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van € 25,00 exclusief omzetbelasting.
 • Cliënt dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Praktijk JES binnen twee weken na factuurdatum aan Praktijk JES schriftelijk kenbaar te maken. Bij gebreke hiervan wordt de cliënt geacht in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

BEEINDIGING OVEREENKOMST

Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling.

Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;

 • De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen
 • Voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen.
 • Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Praktijk JES zal Praktijk JES in overleg met de cliënt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is.
 • Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Praktijk JES extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Praktijk JES anders aangeeft.

 

VRIJWARING

 • De cliënt vrijwaart Praktijk JES voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Praktijk JES toerekenbaar is.
 • Indien Praktijk JES uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden Praktijk JES zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 • Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Praktijk JES zonder ingebrekestelling, gerechtigd daartoe zelf over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Praktijk JES en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Praktijk JES partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • De rechtbank is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 • Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

KLACHTEN

 • Heeft u klachten over de behandeling dan is het goed om dat kenbaar te maken aan de therapeut. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunt u gebruik maken van een klachtprocedure. U kunt de Klachtencommissie hiervoor inschakelen.
 • Orthomoleculair therapeut Jessica de Putter valt als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

Orthomoleculair therapeut Jessica de Putter werkt als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/

Telefoon:
06 – 48 93 61 68
Hogeweg 6
4401 BT Yerseke
Email:
info@praktijk-jes.nl